Általános szerződési feltételek

Utazási szerzõdés, amely létrejött név:
lakcím, elektronikus megrendelés esetén e-mail cím:
továbbiakban Résztvevõ, és a "Jó napot Krakkó" - Lengyel Utazások Irodája Kft. (székhelye és levelezési címe: 1067.  Budapest, Szondi utca 30., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-704804 Fõvárosi Bíróság által, tel: 06-1/329-47-63, fax: 06-1/329-47-56, e-mail:jonapotkrakko@hdsnet.hu), Utazási Iroda, mint szolgáltató, továbbiakban:  Szolgáltató között,  az alábbiak szerint: 
Egyéni utazás
vagy
Társas / csoportos utazás
Pozíció szám:
Idõpont:
Ellátás:
Programok:
Részvételi díj: 
Résztvevõ megrendeli a fenti pozíciószámon megjelölt, a Szolgáltató által szervezett utazást a jelen szerzõdésben meghatározott feltételekkel, egyúttal végfelhasználói nyilatkozatot tesz, azaz nyilatkozik arról, hogy az Utazási Irodától vásárolt szolgáltatásokat nem számlázza tovább. 

Az utazás részletes leírása, a további szolgáltatások a Programfüzet, illetve az Utazási Iroda honlapja szerint.
A Szolgáltató által biztosított szálláshely helyét, típusát, komfortfokozatát, besorolását (a magyar megfelelés szerint), amennyiben indokolt a szállítóeszközök, az étkezés jellemzõit, az utazással összefüggésben szükséges egyéb és különleges tudnivalókat a részvételi jegy(voucher), vagy a Szolgáltató által az utazáshoz átadott tájékoztató tartalmazza, amelynek átvételét a Résztvevõ aláírásával igazolja.
Szolgáltató vállalja, hogy az utazási programjában foglalt szolgáltatásokat az általánosan elvárható magas szinten biztosítja, valamint a szerzõdésben foglalt szolgáltatások igénybevételére jogosító úti okmányokat (részvételi jegy) legkésõbb az indulás elõtt 8 nappal a Résztvevõnek rendelkezésére bocsátja. A részvételi jegy kibocsátásának feltétele: a teljes részvételi díj befizetésének megtörténte. 
A részvételi díj az Utazási Iroda által meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza. A részvételi díj kiegészíthetõ az alábbi tételekkel, amelyekrõl Szolgáltató a szerzõdés megkötése elõtt részletes információval szolgál.
baleset-, betegség- ,poggyász-  és útlemondási  biztosítás díja
fakultatív programok részvételi díja         
üdülõhelyi díj
horgonyzási díj
egyéb: külön programok részvételi díja stb.
                
Fizetési feltételek:
Jelentkezéskor a teljes részvételi díj 30 %-a elõlegként fizetendõ. 
A fennmaradó hátralék befizetésének határideje a megrendelt társas utazás megkezdése elõtti 35. nap.

Résztvevõ az utazás megkezdése elõtt a szerzõdéstõl bármikor elállhat. A lemondást kizárólag írásban kell eljuttatni a Szolgáltatónak. 
Amennyiben a Résztvevõ az utazást lemondja, az alábbi mértékû lemondási költségek kerülnek levonásra:
Egyéni utazás 
-14 napon kívüli lemondás esetén 5.000,-Ft/foglalás.
-14 napon belüli lemondás esetén visszafizetés nem lehetséges.
                
Társas vagy csoportos utazás
- 35 napon kívüli lemondás esetén: 10.000,- Ft/foglalás.
- 35 napon belüli lemondás esetén visszafizetés nem lehetséges.     
A Szolgáltató legkésõbb az utazás megkezdése elõtt 20 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerzõdéstõl, egyidejûleg az addig befizetett részvételi díj, illetve elõleg visszafizetésével, vagy helyettesítõ szolgáltatás nyújtásával. A Szolgáltató elállása esetén az utazási szerzõdés megkötésétõl számított idõre a befizetett összeget figyelembe véve az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû kamat megfizetésére köteles.
Társas/csoportos utazás esetén a Szolgáltató – az elõzõekben ismertetett következmények nélkül - egyoldalúan elállhat az utazási szerzõdéstõl, amennyiben a meghirdetett utazásra jelentkezõk létszáma nem éri el a 15 fõt, és errõl Résztvevõt az utazás megkezdése elõtt 20 nappal értesíti.
A részvételi díj forintban fizetendõ, a Szolgáltató irodájában készpénzben, vagy átutalással a Szolgáltató
……………………………….. Banknál vezetett…………….. - ………………..- ………………. számú számlájára. A Szolgáltató részvételi díjat akkor tekinti befizetettnek, ha az a számláján jóváírásra került.
A részvételi díj részben, vagy egészben a Szolgáltató által kibocsátott utazási csekkel is kiegyenlíthetõ.
A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a részvételi díj módosítására, ha a megrendelt utazással kapcsolatos szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazás során biztosított részszolgáltatások díja emelkedett, vagy a forint árfolyama a teljes részvételi díj befizetésének idõpontjában érvényes árfolyamhoz képest 8%-ot meghaladóan változott. A díjemelésrõl – és annak indokáról - a Szolgáltató legkésõbb az utazás megkezdését megelõzõ 20 napon belül értesíti a Résztvevõt.
Ha a Szolgáltató az utazást nem a szerzõdésnek megfelelõen teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. A szerzõdésszegéssel okozott igazolt kárt az Utazási Iroda megtéríti, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerzõdésszerû teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A Szolgáltató az utazási szerzõdés nem teljesítésébõl, illetve hibás teljesítésébõl eredõ károkért legfeljebb a részvételi díj kétszerese összegéig felel.
Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Résztvevõ saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást, vagy részszolgáltatást. 
Résztvevõ az utazási szerzõdés hibás teljesítésére vonatkozó kárigényét csak írásban, az utaskísérõnél, vagy a helyszíni szolgáltatónál bejelentett, helyszínen felvett jegyzõkönyv egy példányának becsatolásával kezdeményezheti a hazaérkezést követõ 8 napon belül. 
Az utazás során, amennyiben a szerzõdött feltételektõl eltérõ teljesítés a Résztvevõnek felróható okból következik be, Résztvevõ kártérítési igénnyel nem léphet fel.
Az utazás során a Résztvevõ által harmadik személynek okozott kárért a Résztvevõ közvetlenül felel.
A Résztvevõ poggyászának õrzésérõl és felügyeletérõl az utazás során a Résztvevõ gondoskodik. 
Utazási Iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésbõl adódó jogos igények rendezésére. 
Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerzõdés megfelel a 90/314/EGK tanácsi irányelvben foglaltaknak.
A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a felekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az utazási szerzõdésekrõl szóló 281/2008 (XI.28.)Korm.  rendeletben foglaltak, továbbá a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tv., valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. rendelkezései az irányadók.
A Szolgáltató egyéb adatai:
Mûködési engedély száma: 21492/2000.
Szolgáltató a törvényben elõírt vagyoni biztosítékot az Európai Utazási Biztosító Zrt.-val kötött szerzõdéssel igazolja. Az Európai Utazási Biztosító Zrt. székhelye és levelezési címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38, telefonszáma: 36-1-452-35-80
MKEH regisztráció száma: R-02020/2000.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefonszám: 06(1) 458-5546

Budapest, 
Az utazási és lemondási feltételeket elfogadom:

Résztvevõ                                                                        

Jó napot Krakkó Kft.

Új hozzászólás

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.